10 feb Pensjon, en god måte å belønne sine medarbeidere

Skatteeffekt knyttet til bruk av pensjonsinstituttet

For å stimulere til sparing til fremtidig pensjon, gir innskudd via pensjonsordninger betydelige skattefordeler. Noen viktige elementer er;

  • Ingen personbeskatning for innbetalt premie. Dette medfører da at den ansatte får ubeskattede midler til oppsparing
  • Ingen beskatning av avkastning i opptjeningstiden
  • Ingen formueskatt på pensjonskapital
  • Den utsatte skatten betales først som pensjonist i forbindelse med utbetaling av den årlige pensjonen, og skattenivå som pensjonist er lavere enn den man har som yrkesaktiv

Selv med lik avkastning, vil derfor sparing innenfor pensjonsinstituttet ha betydelige fordeler. Dersom den ansatte selv skal betale inn på egen pensjonsordning må dette skje av allerede beskattede midler.

Videre vil den ansatte belastes med skatt på avkastning og formuesskatt på oppspart beløp. For å kompensere for dette gjennom lønn må lønnskompensasjonen være ca. dobbelt så høy som pensjonspremien dersom vi legger til grunn 47 % marginalskatt.

I figuren til høyre sammenlignes årlige utbetalinger etter skatt med investering via en pensjonsordning med tilsvarende investering i fond.  Her er avkastningen den samme, og det er kun skatteelementet som utgjør forskjellen som skyldes at avkastningen ikke beskattes løpende i opptjeningsperioden samt at formuesskatt ikke belastes.

 

Nivå på innskudd

Innskuddsnivået har økt i Norge etter at nye maksimale innskuddssatser ble innført i 2014. Grafen til høyre viser hvilket innskuddsnivå utvalgte bransjer har lagt seg på. Vi ser store forskjeller mellom bransjene, og som forventet er det de bransjene som hadde gode ytelsesordninger som også legger seg på de høyeste innskuddssatsene. Det at mange høystatusyrker har avviklet sine ytelsespensjoner de siste årene har også bidratt til økt innskuddsnivå.

Figur 1
Figur 2
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.